Witajcie Na Polskiej Stronie
Contemplative Consciousness Network

Welcome to the Contemplative Consciousness Network Poland

CCN to fundacja, która ustanowiła międzynarodową sieć powiązań poświęconą rozwojowi i praktyce NAUK KONTEMPLATYWNYCH. Stanowią one pomost między empirycznymi badaniami nad świadomością oraz subiektywnym doświadczeniem świadomości poprzez kontemplację i medytację.

CCN is an international network with charitable status, dedicated to the development & practice of CONTEMPLATIVE SCIENCE.
The bridge between the empirical study of consciousness & the subjective study of consciousness through contemplation.

Na tej stronie informujemy o aktualnościach dotyczących działań lamy B. Alana Wallace'a w Polsce.
Dowiesz się tutaj o nadchodzących odosobnieniach w Europie, publikacjach i materiałach
audio-video przetłumaczonych na język polski.

Here we will update you on news regarding the activities of lama B. Alan Wallace in Poland.
Learn about upcoming retreats in Europe, publications and videos translated to Polish or subtitled.

ODOSOBNIENIA

RETREATS

W lecie 2023 planowana jest wizyta Lamy Alana w Polsce.
Trzymaj miejsce w kalendarzu!

Lama Alan’s visit in Poland is planned in Summer 2023.
Save a place in your calendar!

PUBLIKACJE

PUBLICATIONS

Do ściągnięcia:

To Download:

Guru-Disciple Relationship
B. Alan Wallace ~ Trans., Lidia Parwa

link już wkrótce

link coming soon

Shamatha Retreat:
With voiceover by Klaudyna Cwynar

link już wkrótce

link coming soon

Wspaniałe wieści! Przetłumaczyliśmy książkę Lamy Alana “Prawdziwe Szczęście”, wprowadzającą czytelników w podstawowe metody shamathy i vipasjany, uważności, czterech niezmierzoności i jogi snu! Obecnie poszukujemy wydawcy. Kontakt z nami: retreatsccn@gmail.com

Great news! The book “Genuine Happiness”, introducing the readers to basic methods of samatha and vipasyana, mindfulness, four immeasurables and dream yoga has already been translated!
We are currently looking for a publishing house interested in publishing the book!
Contact us at: retreatsccn@gmail.com

NAUKI AUDIO I VIDEO

VIDEO AND AUDIO TEACHINGS

Obecnie jest aktywnie zaangażowany w projekt szkoleniowy dla początkujących i nauczycieli Dharmy na YouTube.

Currently he is actively engaged in Beginners and Dharma Teachers training project on YouTube.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu Szkoły Zen Kwan Um pt. “Zen i Dzogczen – najszybsze ścieżki do wolności”. W podcaście “Jasny umysł. Buddyzm, nauka, kultura” Lama Alan wraz z mistrzem zen Joeng Hye (Andrzej Piotrowski) rozmawiają na temat podobieństw dzogczen i zen. Joeng Hye SSN został uczniem mistrza zen Seung Sahna, 78 patriarchy koreańskiego zen, w latach osiemdziesiątych. Po czternastu latach praktyki w 2000 roku, otrzymał inka (pozwolenie na nauczanie) i został mistrzem Dharmy (JDPSN) a w 2016 roku przyjął tytuł mistrza zen. Jest nauczycielem prowadzącym grup w Polsce, na Litwie i w Słowacji. Pracuje jako terapeuta manualny i zajmuje się fizyczną rehabilitacją, włączając w swoje podejście holistyczny obraz związków ciała z umysłem. Posiada rozległą wiedzę o buddyjskiej doktrynie i interesuje się dialogiem międzywyznaniowym.

Listen to the Kwan Um School of Zen podcast “Zen and Dzogchen – fastest paths to freedom”. Lama Alan was invited to discuss the similarities between zen and dzogchen in the series of dialogues called “Clear Mind. Buddhism, science, culture” with Zen Master Joeng Hye (Andrzej Piotrowski). Joeng Hye SSN met and became a student of Zen Master Seung Sahn, the 78th patriarch of Korean zen lineage in the 80-ties. After fourteen years of practice he received inka, authority to teach in 2000 and Dharma Transmission in 2016. He teaches in Poland, Lithuania and Slovakia. Joeng Hye SSN works as a manual therapist in the field of physical rehabilitation, including in his practice a holistic view on body and mind relationship. He is well versed in Chinese patriarchal zen texts, general buddhist doctrine and interested in interfaith dialogue.